Algemene voorwaarden

 

Basisbepalingen

    Deze algemene voorwaarden (hierna "voorwaarden" genoemd) worden uitgevaardigd:

 

E8company s.r.o.

ONDERNEMING LTD.

BTW-NUMMER: SK2120771488

IČO: 51723247

statutaire zetel: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slowakije           

Contactgegevens:

info@e8shop.sk

 (hierna te noemen de "Verkoper")

 

    Deze voorwaarden regelen de wederzijdse rechten en plichten van de Verkoper en een natuurlijke persoon die een koopovereenkomst sluit buiten zijn/haar bedrijfsactiviteit als consument of binnen zijn/haar bedrijfsactiviteit (hierna genoemd: "Koper") via de webinterface die zich bevindt op de website beschikbaar op www.e8shop.sk (hierna genoemd: "Online Shop").
    De bepalingen van de algemene voorwaarden maken een integrerend deel uit van de koopovereenkomst. Afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van deze voorwaarden.
    Deze voorwaarden en het koopcontract worden gesloten in de Slowaakse taal.

 

Informatie over goederen en prijzen

    Informatie over de goederen, met inbegrip van de prijs van de afzonderlijke goederen en hun belangrijkste kenmerken, wordt voor de afzonderlijke goederen verstrekt in de catalogus van de online-shop. De prijzen van de goederen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde, alle daarmee verband houdende kosten en de kosten van terugzending van de goederen indien deze door hun aard niet via de gebruikelijke postmethode kunnen worden teruggezonden. De prijzen van de goederen blijven geldig gedurende de periode waarvoor zij in de onlineshop worden vermeld. Deze bepaling staat niet in de weg aan onderhandelingen over een koopovereenkomst op individueel overeengekomen voorwaarden.
    De presentatie van de goederen in de catalogus van de online shop is louter informatief en de verkoper is niet verplicht een verkoopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten.
    Informatie over de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen wordt in de onlineshop bekendgemaakt.
    Eventuele kortingen op de aankoopprijs van de goederen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

 

Bestelling en sluiting van het koopcontract

    Kosten die de Koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internetverbinding, kosten voor telefoongesprekken) zijn voor rekening van de Koper. Deze kosten verschillen niet van het basistarief.
    De koper bestelt de goederen op de volgende manieren:
         via zijn klantenrekening, indien hij zich eerder in de online winkel heeft geregistreerd,
         door het invullen van het bestelformulier zonder registratie.  
    Bij het plaatsen van een bestelling kiest de koper de goederen, het aantal stuks, de wijze van betaling en de levering.
    Alvorens de bestelling te verzenden, kan de koper de gegevens die hij in de bestelling heeft ingevoerd, controleren en wijzigen. De Koper verstuurt de bestelling naar de Verkoper door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken. De in de bestelling verstrekte gegevens worden door de Verkoper als juist beschouwd. De geldigheid van de bestelling is afhankelijk van het invullen van alle verplichte gegevens op de bestelbon en van de bevestiging door de Koper dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden.
    Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de Verkoper de Koper een bevestiging van ontvangst van de bestelling naar het e-mailadres dat de Koper bij de bestelling heeft opgegeven. Deze bevestiging is automatisch en wordt niet geacht de sluiting van een overeenkomst in te houden. De bevestiging gaat vergezeld van de geldende algemene voorwaarden van de Verkoper. Het koopcontract wordt pas gesloten nadat de verkoper de bestelling heeft ontvangen. De ontvangstbevestiging van de bestelling wordt naar het e-mailadres van de koper gestuurd.
    In het geval dat een van de vereisten vermeld in de bestelling niet door de Verkoper kan worden vervuld, zal de Verkoper een gewijzigd aanbod naar het e-mailadres van de Koper sturen. Het gewijzigde aanbod wordt geacht een nieuw voorstel van koopovereenkomst te zijn en de koopovereenkomst komt in dat geval tot stand door de bevestiging door de koper van de aanvaarding van dit aanbod aan het e-mailadres van de verkoper dat in deze voorwaarden is vermeld.
    Alle door de Verkoper aanvaarde bestellingen zijn bindend. De Koper kan een bestelling annuleren totdat de Koper bericht van aanvaarding van de bestelling door de Verkoper heeft ontvangen. De Koper kan een bestelling annuleren per telefoon op het telefoonnummer van de Verkoper of per elektronisch bericht op het e-mailadres van de Verkoper, beide zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en Bepalingen.
    In geval van een klaarblijkelijke technische fout van de Verkoper in de prijs van de Goederen in de online shop of tijdens het bestelproces, zal de Verkoper niet verplicht zijn de Goederen aan de Koper te leveren aan de prijs van deze klaarblijkelijk foutieve prijs, zelfs indien de Koper een automatische ontvangstbevestiging van de bestelling werd toegestuurd overeenkomstig deze Voorwaarden. [S1] De Verkoper zal de Koper zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen van de fout en zal de Koper een gewijzigde offerte sturen naar het e-mailadres van de Koper. Het gewijzigde aanbod wordt geacht een nieuw ontwerp van koopovereenkomst te zijn en de koopovereenkomst komt in dat geval tot stand door de bevestiging van ontvangst door de koper aan het e-mailadres van de verkoper.

Klantenrekening

    Na registratie van de koper in de online winkel, krijgt de koper toegang tot zijn klantenrekening. Vanuit zijn/haar klantenrekening kan de Koper goederen bestellen. De Koper kan ook goederen bestellen zonder registratie.
    Bij het registreren voor een klantenaccount en bij het bestellen van goederen is de Koper verplicht correcte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. De Koper is verplicht de in de gebruikersaccount verstrekte informatie bij te werken wanneer deze wordt gewijzigd. De door de Koper in de klantenrekening en bij de bestelling van goederen verstrekte gegevens worden door de Verkoper als juist beschouwd.
    De toegang tot de klantenrekening is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn klantenrekening. De Verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van de klantenrekening door derden.
    De Koper is niet gerechtigd derden toe te staan de klantenrekening te gebruiken.
    De Verkoper kan de gebruikersaccount beëindigen, in het bijzonder indien de Koper zijn/haar gebruikersaccount gedurende een langere periode niet gebruikt of indien de Koper zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst en deze Voorwaarden niet nakomt.
    De Koper erkent dat de Gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, in het bijzonder met betrekking tot noodzakelijk onderhoud van de hardware- en software-uitrusting van de Verkoper, of noodzakelijk onderhoud van hardware- en software-uitrusting van derden.

 

Betalingsvoorwaarden en levering van goederen

    De Koper kan de prijs van de Goederen en alle kosten in verband met de levering van de Goederen uit hoofde van het Koopcontract op de volgende manieren betalen:
         onder rembours bij ontvangst van de goederen,
    Samen met de koopprijs is de koper verplicht aan de verkoper de kosten te betalen die verbonden zijn aan de verpakking en levering van de goederen ten belope van het contractuele bedrag. Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is bepaald, omvat de koopprijs ook de kosten van de levering van de goederen.
    In geval van contante betaling is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen.
    In geval van betaling anders dan in contanten is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan wanneer het desbetreffende bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven.
    De Verkoper verlangt van de Koper geen voorschot of andere soortgelijke betaling vooraf. De betaling van de koopprijs vóór de verzending van de goederen vormt geen aanbetaling.
    Krachtens de wet op het verkoopregister is de Verkoper verplicht de Koper een ontvangstbewijs in contanten te verstrekken. Tegelijkertijd is hij verplicht de ontvangen verkopen online bij de belastingadministrateur te registreren, en wel uiterlijk binnen 48 uur in geval van een technische storing.
    De goederen worden aan de koper geleverd:
         naar het adres dat de koper in de bestelling heeft opgegeven
         via het verzendingskantoor naar het adres van het door de koper aangewezen verzendingskantoor,
    De keuze van de leveringswijze wordt gemaakt tijdens het bestelproces.
    De kosten van levering van de goederen, afhankelijk van de wijze van verzending en afhaling van de goederen, worden vermeld in de bestelling van de koper en in de orderbevestiging van de verkoper. In het geval dat de wijze van levering op specifiek verzoek van de Koper is overeengekomen, draagt de Koper het risico en de eventuele extra kosten die aan deze wijze van levering verbonden zijn.
  Indien de Verkoper krachtens de Koopovereenkomst verplicht is de Goederen te leveren op de plaats die de Koper in de Kooporder heeft vermeld, is de Koper verplicht de Goederen bij levering in ontvangst te nemen. Indien het, om redenen aan de zijde van de Koper, noodzakelijk is om de goederen herhaaldelijk te leveren of op een andere wijze dan bepaald in de bestelling, zal de Koper de kosten verbonden aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering betalen.
  Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder dient de koper de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en in geval van gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te brengen. In geval van schade aan de verpakking die wijst op ongeoorloofde inbraak, mag de koper de zending niet van de vervoerder in ontvangst nemen.
  De Verkoper zal een fiscaal document - factuur uitreiken aan de Koper. Het belastingdocument wordt bij de geleverde goederen gevoegd.[S2] 
  De koper verwerft de eigendom van de goederen door betaling van de volledige koopprijs van de goederen, inclusief leveringskosten, maar niet vóór de inontvangstneming van de goederen. De aansprakelijkheid voor toevallig verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op de koper op het tijdstip van de aanvaarding van de goederen of op het tijdstip waarop de koper verplicht was de goederen te aanvaarden, maar in strijd met de koopovereenkomst heeft nagelaten dit te doen.

Terugtrekking uit de overeenkomst

    Een koper die buiten zijn bedrijfsactiviteit als consument een koopovereenkomst heeft gesloten, heeft het recht om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
    De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen
         vanaf de datum van ontvangst van de goederen,
         vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van de goederen, indien het voorwerp van de overeenkomst uit verschillende soorten goederen of uit de levering van verschillende onderdelen bestaat
         vanaf de datum van ontvangst van de eerste levering van de goederen, indien het voorwerp van de overeenkomst een regelmatig terugkerende levering van goederen is.
    De koper kan zich onder meer niet uit de koopovereenkomst terugtrekken:
         op de verrichting van diensten, indien deze met zijn voorafgaande uitdrukkelijke instemming zijn verricht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en de verkoper de koper vóór de sluiting van de overeenkomst heeft medegedeeld dat hij in dat geval geen recht heeft om de overeenkomst te herroepen, en indien de dienst volledig is verricht,
         de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die onafhankelijk zijn van de wil van de verkoper en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen,
         de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, die pas na het verstrijken van dertig dagen kan worden geleverd en waarvan de prijs afhankelijk is van marktschommelingen die onafhankelijk zijn van de wil van de verkoper,
         de levering van goederen die volgens de wensen van de koper zijn aangepast, van op maat gemaakte goederen of van goederen die speciaal voor één enkele koper zijn bestemd,
         de levering van aan bederf onderhevige goederen en van goederen die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen,
         de levering van goederen in gesloten verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de beschermende verpakking na levering is beschadigd,
         de levering van geluidsopnamen, beeldopnamen, fonogrammen, audiovisuele opnamen, boeken of computerprogrammatuur indien deze in een beschermende verpakking worden verkocht en de koper deze verpakking heeft uitgepakt,
         de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van de verkoop op grond van een abonnementsovereenkomst en de verkoop van boeken die niet in beschermende verpakking worden geleverd,
         de levering van elektronische inhoud, anders dan op een materiële drager, wanneer de levering met de uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen en de koper heeft verklaard dat hij naar behoren in kennis is gesteld van het feit dat hij het recht verliest om zich door het uiten van deze instemming uit de overeenkomst terug te trekken,
         in andere gevallen als bedoeld in artikel 7, lid 6, van Wet nr. 102/2014 Coll. betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van goederen of de verlening van diensten in het kader van een overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten van de verkoper gesloten overeenkomst, zoals gewijzigd.
    Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de koper de herroepingsverklaring binnen de herroepingstermijn verzenden.
    Om de koopovereenkomst te herroepen, kan de Koper het modelformulier voor herroeping gebruiken dat door de Verkoper wordt verstrekt. De Koper dient het herroepingsformulier te sturen naar het e-mail- of leveringsadres van de Verkoper dat in deze Voorwaarden is vermeld. De Verkoper zal de ontvangst van het formulier onverwijld aan de Koper bevestigen.
    De koper die zich uit de overeenkomst heeft teruggetrokken, is verplicht de goederen binnen 14 dagen na de terugtrekking uit de overeenkomst aan de verkoper terug te zenden. De koper draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper, zelfs indien de goederen wegens hun aard niet via de gebruikelijke postmethode kunnen worden teruggezonden.
    Indien de Koper zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal de Verkoper alle gelden, met inbegrip van de leveringskosten, die hij van de Koper heeft ontvangen, onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugtrekking uit de overeenkomst, op dezelfde wijze aan de Koper terugbetalen. Verkoper zal Koper slechts op andere wijze vergoeden indien Koper daarmee instemt en er geen verdere kosten voor Verkoper ontstaan.
    Indien de Koper een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste wijze van levering, zal de Verkoper aan de Koper de kosten van levering van de goederen vergoeden ten belope van het bedrag dat overeenkomt met de aangeboden goedkoopste wijze van levering.
    Indien de koper zich uit de koopovereenkomst terugtrekt, is de verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de koper terug te betalen voordat de koper de goederen aan de verkoper heeft overhandigd of heeft bewezen dat hij de goederen aan de verkoper heeft verzonden.
  De goederen moeten door de koper onbeschadigd, ongedragen en onbesmeurd en, indien mogelijk, in hun originele verpakking aan de verkoper worden teruggezonden. De Verkoper heeft het recht de vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de Koper tot terugbetaling van de koopprijs.
  De Verkoper heeft het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken wegens gebrek aan voorraad, onbeschikbaarheid van de goederen of wanneer de fabrikant, de importeur of de leverancier van de goederen de productie of de invoer van de goederen heeft stopgezet. De Verkoper zal de Koper via het in de bestelling vermelde e-mailadres onverwijld op de hoogte brengen en alle gelden, met inbegrip van leveringskosten, die hij uit hoofde van de overeenkomst van de Koper heeft ontvangen, op dezelfde wijze of, indien van toepassing, op de door de Koper aangegeven wijze, binnen 14 dagen na de kennisgeving van de annulering van de koopovereenkomst terugbetalen.

 

Rechten uit gebrekkige uitvoering

1.    De Verkoper is jegens de Koper aansprakelijk dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de verkoper aansprakelijk jegens de koper dat op het tijdstip waarop de koper de goederen in ontvangst nam:

         de goederen de eigenschappen bezitten die tussen partijen zijn overeengekomen en, bij gebreke van een overeenkomst, de eigenschappen bezitten die door de verkoper of de fabrikant zijn omschreven of die de koper op grond van de aard van de goederen en van de reclame van de verkoper mag verwachten,
         de goederen geschikt zijn voor het gebruik waarvoor de verkoper verklaart dat zij bestemd zijn of waarvoor goederen van die soort gewoonlijk worden gebruikt,
         de zaken overeenstemmen met de kwaliteit of de uitvoering van het overeengekomen monster of model indien de kwaliteit of de uitvoering aan de hand van het overeengekomen monster of model is bepaald,
         de goederen in de juiste hoeveelheid of het juiste gewicht zijn; en
         de goederen voldoen aan de voorschriften van de wetgeving.
    Indien het gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na ontvangst van de goederen door de koper, worden de goederen geacht gebrekkig te zijn geweest bij ontvangst. De koper heeft het recht om rechten te doen gelden voor een gebrek dat zich binnen vierentwintig maanden na ontvangst van de consumptiegoederen voordoet. Deze bepaling is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs worden verkocht wegens een gebrek waarvoor de lagere prijs was overeengekomen, op slijtage van de goederen als gevolg van hun normale gebruik, op tweedehandsgoederen wegens een gebrek dat overeenstemt met de graad van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen zij door de koper werden overgenomen, of indien dit uit de aard van de goederen blijkt.
    In geval van een gebrek kan de Koper een klacht indienen bij de Verkoper en eisen:
         als het een gebrek is dat kan worden verholpen:

- kosteloze verwijdering van het gebrek aan de goederen,

- vervanging van de goederen door nieuwe goederen,

         als het een gebrek is dat niet kan worden verholpen:

- een redelijke korting op de aankoopprijs,

- terugtrekken uit het contract.

    De koper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken,
         indien de goederen een gebrek vertonen dat niet kan worden verholpen en waardoor de goederen niet als vrij van gebreken kunnen worden gebruikt,
         indien de goederen niet behoorlijk kunnen worden gebruikt omdat het gebrek of de gebreken zich na de reparatie opnieuw voordoen,
         indien hij de goederen niet naar behoren kan gebruiken wegens een groter aantal gebreken van de goederen.
    De Verkoper is verplicht de vordering in ontvangst te nemen in elke vestiging waar de vordering in ontvangst kan worden genomen, eventueel ook op de maatschappelijke zetel of de plaats van vestiging. De consument kan ook een klacht indienen bij een door de verkoper aangewezen persoon. Indien de klacht van de consument wordt behandeld door een door de verkoper aangewezen persoon, mag deze de klacht slechts afhandelen door overhandiging van de gerepareerde goederen, zo niet wordt de klacht ter behandeling doorgezonden aan de verkoper. De Verkoper is verplicht de Koper een schriftelijke bevestiging te verstrekken van het tijdstip waarop de Koper het recht heeft uitgeoefend, wat de inhoud van de klacht is en welke wijze van afhandeling van de klacht de Koper verlangt, alsmede een bevestiging van de datum en de wijze van afhandeling van de klacht, waaronder de bevestiging van de reparatie en de duur van de reparatie, dan wel een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht.
    Indien de consument een klacht indient, is de verkoper of een door de verkoper gemachtigde werknemer of aangewezen persoon verplicht de consument te informeren over zijn rechten die voortvloeien uit de gebrekkige prestatie. Op grond van de beslissing van de consument welke van zijn rechten uit de gebrekkige prestatie hij opeist, is de Verkoper of zijn gemachtigde medewerker of aangewezen persoon verplicht de wijze van afhandeling van de vordering onmiddellijk vast te stellen, in ingewikkelde gevallen uiterlijk binnen drie werkdagen na de datum van de vordering, in gerechtvaardigde gevallen, met name indien een ingewikkelde technische beoordeling van de toestand van de goederen vereist is, uiterlijk binnen 30 dagen na de datum van de vordering. . Zodra de wijze van behandeling van de vordering is vastgesteld, moet de vordering, met inbegrip van de opheffing van het gebrek, onmiddellijk worden afgehandeld; in gerechtvaardigde gevallen kan de vordering later worden afgehandeld. De behandeling van de klacht, met inbegrip van de opheffing van het gebrek, mag evenwel niet langer duren dan 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de klacht. Het verstrijken van deze termijn wordt beschouwd als een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en de koper heeft het recht zich uit de koopovereenkomst terug te trekken of de goederen tegen nieuwe goederen te ruilen. Het moment waarop de koper aan de verkoper zijn voornemen kenbaar maakt (uitoefening van het recht op gebrekkige nakoming), wordt geacht het moment te zijn waarop de vordering wordt ingesteld.
    De Verkoper zal de Koper binnen 30 dagen na de datum van de vordering schriftelijk in kennis stellen van het resultaat van de vordering.
    Het recht op gebrekkige nakoming komt de koper niet toe, indien hij vóór de overname van de zaak wist dat de zaak een gebrek vertoonde of indien de koper het gebrek zelf heeft veroorzaakt.
    In geval van een gerechtvaardigde vordering heeft de koper recht op vergoeding van de kosten die redelijkerwijs in verband met de vordering zijn gemaakt. De Koper kan dit recht bij de Verkoper uitoefenen binnen een maand na het verstrijken van de garantieperiode.
  De Koper heeft de keuze van de wijze van reclameren en de afhandeling daarvan, indien er meerdere mogelijkheden zijn.
  [...] 


Levering

    De partijen kunnen elkaar alle schriftelijke correspondentie per elektronische post toezenden.
    De Koper dient de correspondentie aan de Verkoper te bezorgen op het e-mailadres dat in deze Voorwaarden is vermeld. De Verkoper zal de correspondentie aan de Koper bezorgen op het e-mailadres dat in de klantenrekening of bestelling van de Koper is vermeld.

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

    De Consument heeft het recht zich tot de Verkoper te wenden voor verhaal indien hij ontevreden is over de wijze waarop de Verkoper zijn klacht heeft behandeld of indien hij meent dat de Verkoper zijn rechten heeft geschonden. De consument heeft het recht een verzoek tot alternatieve (buitengerechtelijke) geschillenbeslechting in te dienen bij een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting indien de verkoper negatief heeft gereageerd op het verzoek krachtens de vorige zin of daarop niet binnen 30 dagen na de datum van verzending heeft gereageerd. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de consument om zich tot de rechter te wenden.
    De Slowaakse Handelsinspectie, met zetel te Prievozská 32, 827 99 Bratislava, identificatienummer: 17 331 927, die voor bovenstaand doel gecontacteerd kan worden op het adres van de Slowaakse Handelsinspectie, Centrale Inspectie, Departement Internationale Betrekkingen en Alternatieve Geschillenbeslechting, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, of elektronisch op ars@soi.sk of adr.@soi.sk, is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit het koopcontract. Internetadres: https://www.soi.sk/. Het online platform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr kan worden gebruikt om geschillen tussen de Verkoper en de Koper in het kader van het Koopcontract op te lossen.
    Het Europees Consumentencentrum Slowaakse Republiek, gevestigd te Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetadres: http://esc-sr.sk/ is het contactpunt in het kader van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).
    De Verkoper is gemachtigd goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handelscontrole wordt binnen het kader van haar bevoegdheden uitgevoerd door het bevoegde districtskantoor van de afdeling handelsvergunningen. De Slowaakse handelsinspectie ziet toe op de naleving van Wet nr. 250/2007 Coll. betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd .

 

Slotbepalingen

    Alle regelingen tussen de Verkoper en de Koper worden beheerst door het recht van de Slowaakse Republiek. Indien de door de koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door het recht van de Slowaakse Republiek. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de consument uit hoofde van de algemeen bindende wetgeving.
    De Verkoper is niet gebonden door gedragscodes ten opzichte van de Koper in de zin van de Wet nr. 250/2007 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.
    Alle rechten op de website van de Verkoper, in het bijzonder de auteursrechten op de inhoud, met inbegrip van de lay-out van de pagina's, foto's, films, grafieken, handelsmerken, logo's en andere inhoud en elementen, behoren toe aan de Verkoper. Het is verboden de website of enig onderdeel daarvan te kopiëren, te wijzigen of anderszins te gebruiken zonder toestemming van de Verkoper.
    De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten die het gevolg zijn van tussenkomst van derden in de onlineshop of van gebruik in strijd met het beoogde doel. De Koper zal bij het gebruik van de Online Shop geen procedures hanteren die de werking ervan nadelig zouden kunnen beïnvloeden en geen handelingen verrichten die hem of derden in staat zouden kunnen stellen de software of andere onderdelen die de Online Shop vormen te manipuleren of er ongeoorloofd gebruik van te maken of de Online Shop of enig onderdeel daarvan of de software te gebruiken op een wijze die strijdig is met het beoogde gebruik of doel ervan.
    De Koopovereenkomst, met inbegrip van de Algemene Voorwaarden, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet publiekelijk toegankelijk.
    De voorwaarden kunnen door de Verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de voorwaarden.
    Een voorbeeld van een herroepingsformulier is bij de voorwaarden gevoegd.

 

Deze voorwaarden treden in werking op 1.1.2019