GDPR-conform privacybeleid

 

Basisbepalingen

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig afdeling 5, onder o), van wet nr. 18/2018 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd (hierna de "wet" genoemd) is E8company s.r.o. IČO: 51723247 met zetel te : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slowakije (hierna: "verantwoordelijke").
    De contactgegevens van de exploitant zijn

adres: : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slowakije

email:info@e8shop.sk

    Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een netwerkidentificator of van een of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
    De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de verantwoordelijke persoon zijn:

 

Bronnen en categorieën van verwerkte persoonsgegevens

    De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt of persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke heeft verkregen op basis van de uitvoering van uw bestelling.
    De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw identificatie- en contactgegevens en de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. 

 

Rechtmatige grond en doel van de verwerking van persoonsgegevens

    De rechtmatige reden voor de verwerking van persoonsgegevens is
         het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke bij het verzorgen van direct marketing (met name voor het verzenden van commerciële mededelingen en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder f), van de wet,
         Uw toestemming voor verwerking met het oog op direct marketing (met name voor het verzenden van commerciële mededelingen en nieuwsbrieven) overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder a), van de wet bij ontstentenis van een bestelling van goederen of diensten.
    Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is
         om uw bestelling te verwerken en om de rechten en plichten uit te oefenen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke; bij het plaatsen van een bestelling zijn persoonsgegevens vereist die noodzakelijk zijn voor de succesvolle verwerking van de bestelling (naam en adres, contact), de verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor de sluiting en uitvoering van het contract, zonder de verstrekking van persoonsgegevens is het niet mogelijk het contract te sluiten of het contract uit te voeren door de voor de verwerking verantwoordelijke,
         de verzending van commerciële mededelingen en de uitvoering van andere marketingactiviteiten.
    Automatische individuele besluitvorming in de zin van artikel 28 van de wet vindt plaats aan de kant van de voor de verwerking verantwoordelijke. U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor een dergelijke verwerking. 

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

    De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens
         gedurende de periode die nodig is voor de uitoefening van de rechten en plichten die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke en de uitoefening van vorderingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie (gedurende een periode van 15 jaar vanaf de beëindiging van de contractuele relatie).
         Zolang de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden wordt ingetrokken, met een maximum van 15 jaar indien de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming. 
    Na het verstrijken van de bewaringstermijn verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens.

 

Ontvangers van persoonsgegevens (onderaannemers van de voor de verwerking verantwoordelijke)

    De ontvangers van de persoonsgegevens zijn 
         Betrokken bij de levering van goederen / diensten / uitvoering van betalingen op basis van een contract,
         Verlenen van diensten in verband met de exploitatie van de e-shop en andere diensten in verband met de exploitatie van de e-shop,
         het verlenen van marketingdiensten.
            De verantwoordelijke voor de verwerking is niet van plan persoonsgegevens door te geven aan een derde land (een land buiten de EU) of aan een internationale organisatie.


Uw rechten

    Onder de in de wet gestelde voorwaarden, heeft u
         Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 van de wet,
         het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 22 van de wet, of beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 24 van de wet,
         het recht op het wissen van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 23 van de wet,
         het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van artikel 27 van de wet,
         het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 26 van de wet,
    U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw recht op de bescherming van persoonsgegevens is geschonden.

                                                             

Voorwaarden voor de beveiliging van persoonsgegevens

    De verantwoordelijke voor de verwerking verklaart dat hij alle passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.
    De verantwoordelijke voor de verwerking heeft technische maatregelen getroffen om de gegevensopslag en de opslag van persoonsgegevens op papier te beveiligen.
    De voor de verwerking verantwoordelijke verklaart dat alleen door hem gemachtigde personen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Slotbepalingen

    Door een bestelling te plaatsen via het online bestelformulier bevestigt u dat u op de hoogte bent van het privacybeleid en dat u het in zijn geheel aanvaardt.
    De exploitant heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Zij zal de nieuwe versie van het privacybeleid op haar website publiceren en zal u tevens een nieuwe versie van deze voorwaarden toezenden op het e-mailadres dat u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt.

 

Deze voorwaarden treden in werking op 1.1.2019